درباره اورست

معماری هویت یک بناست، بنایی که از دل آجر و سنگ و فلز، معمار روح و شخصیتی واحد را خلق می کند. اما براستی که خالق بودن ساده نیست. رسیدن به خالقیت در معماری نیازمند، پیشینه علمی, تخصصی، قدمت، تجربه و آموختن های فراوانی ست که به راحتی بدست نمی آید.

ما در گروه معماری اورست، هر آنچه پشتوانه خلق یک اثر بی بدیل، اصولی، زیبا و با هویتی متمایز از دیگر پروژه هاست را در هم آمیخته ایم، تا بنایی ماندگار در عرصه هنر معماری را از ذهنیت به عینیت بدل کنیم.

اورست در این سالیان، با اهدافی بلند و رویکردی متفاوت و خاص، تالش داشته تا در پروژه های متعدد خود، مسیری را طی کند تا گستره ارائه خدمات اش را به وسعت نه تنها مشهد که ایران و حتی خارج از مرزها توسعه بخشد.

معماری با دید باز ،.. شعار نیست اعتقاد ماست که از همین تفکر بلند به ارتفاع اورست نشات می گیرد.